гр. Тръстеник , общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, тел: 06551 / 21 07, e-mail:soutrastenik@sou-trastenik.com и soutrastenik@abv.bg

Обичам природата и аз участвам

 

Национална кампания"За чиста околна среда"

на тема "Обичам природата и аз участвам"

Еко-лаборатория  Спечелен и изпълнен проект

На 23.11.2012 г.  завърши изпълнението на проекта "Еколаборатория". Ето брошурата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Снимки от построяването на еко-лабораторията.

Цели на проекта:
  Целта на проекта е чрез участието на подрастващите в кампанията „За чиста околна среда 2012 г.“ да се  повиши екологичната  им култура чрез моделиране на процеси от живота и природата.В часовете по Човека и природата, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, география и икономика, изобразително изкуство се създават възможности за формиране на любов към науката.
С проект „Обичам природата и аз участвам” ще се подобри околната среда, в която се обучават учениците. Грижата за растенията и еко-лабораторията ще провокира развитие на чувство за отговорност за опазване и подобрение на средата, в която учат и живеят.
В проекта се предвижда изграждане на еколаборатория на открито и мини-екопътека в училищният двор .
За младите растения  ще бъдат положени максимални грижи – поливане, окопаване, и наторяване от учениците.
В проекта се предвижда да се изработят 4 броя кофи, обозначени със специални стикери за тяхното предназначение, за  разделно събиране на отпадъци в еко-лабораторията.

Основни задачи за реализиране на тази цел са:
Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности у учениците и стимулиране на техните прояви и добродетели.
Обяснителна записка
Предмет на Проекта “Еко-лаборатория“ е създаване на практическите умения за моделиране.За целта ще бъде създаден екокът, лаборатория, екопътека и информационни табели на защитени територии и резервати в Република България.
Изпълнението на конкретни практически задачи отчасти елиминира бездействието и апатията към учебната работа по съответния предмет; стимулира мисловните процеси и творческите изяви .
При анализ и оценка на изработените модели  в зависимост от конкретната задача ще се  прилагат различни показатели : – точност при измерванията и наблюденията, оригиналност на изпълнението, използвани материали, естетичност и прегледност.
Анализът да се извършва заедно с учениците, като поощрение, степенуване и класиране моделите , а с най-добрите да се подредят в  изложбен кът.
Задачите , които ще се поставят за моделиране, изследване и проверка на природни закони и зависимости, произтичат от конкретното учебно съдържание и провокират познавателната дейност на учениците. Самостоятелна работа отразява отношението на обучаваните към учебния труд. При направата на моделите да  използват и обработват информацията , която са получили.и по учебни предмети като изобразително изкуство и домашна техника и икономика.
Младите хора могат да приложат научените вкъщи и в училище практически знания, като определят растения, разпознават билки, съставят хранителни вериги разпознават природни процеси и явления, извършват астрономически наблюдения, правят метеоролигични измервания и др. Ще пресъздават кадри от света в епруветка и разкрива свързващи детайли между процесите в живите организми, извън тях и в обществото. И така, "сърфирайки" в науката, участниците ще придобият нова информираност и ще градят модела на съвременно, интелигентно и разумно съжителство на човека и околния свят.
Създаване на картини, колажи и пана от природни материали – листа, камъни, семена, късчета от природата, които оживяват от детската фантазия и любов в неподражаеми произведения на приложното изкуство.
В следващ етап на проекта могат да се създадат импровизирани работилници , където се съчетават елементи от бита и нравите на българина, умения да се щади околната среда, да се създава красота и да се научават нови неща. Да се пресъздават кадри от света в епруветка и разкриват свързващи детайли между процесите в живите организми, извън тях и в обществото. И така, "сърфирайки" в науката, участниците ще придобият нова информираност и ще градят модела на съвременно, интелигентно и разумно съжителство на човека и околния свят.

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.