„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Обява

 

СУ “ ЕВЛОГИ  ГЕОРГИЕВ  “


                  гр. Тръстеник , общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, ул.”Ф.Александров” 14

тел: 06551 / 21 07, e-mail: soutrastenik@abv.bg

Обява за свободно работно място

Публикувано на 20.09.2019година


Обявление за набиране на предложение за доставка на продукти

Публикувано на 16.04.2019година


На основание Заповед № РД 16 – 580 /23.08.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг,  Директора на СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на училището, намиращи се в землището на гр. Тръстеник, описани както следва:  

– имот с кад. № 097053, с площ от 17, 183 дка, III категория (12,149 дка) и IV категория (5,034 дка), НТП ,,НИВА“, находящ се в местността ,,Парцелите“, землището на гр. Тръстеник,

– имот с кад. № 102003, с площ от 7, 512 дка, VI категория, НТП ,,НИВА“, находящ се в местността ,,Сиджим дол“, землището на гр. Тръстеник, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г.

Търгът ще се проведе на 02.09.2016 г. от 10:30 часа в сградата на СУ „Евлоги Георгиеви“, ул. ,,Ф. Александров‘‘ №14, гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, ет.3, Дирекция. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 09.09.2016 г. в същият час и при същите условия.

  1. Начална тръжна цена за 1 дка на година е в размер на 60,00 лв.
  2. Стойност на тръжната документация – 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС или 30,00 лв /тридесет лв./ с ДДС.
  3. Документация се получава на касата на училището след представяне на документ за закупуването й, платена на касата на училището или по банков път в срокът до 16.00 часа на 01.09.2016 г. /до 16:00 часа на09.2016 г., за втори търг/.

IBAN BG44IABG74733110001800

BIC IABGBGSF,

            „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД

  1. Депозитът за участие е в размер на 10 % от началната тръжна цена на всеки имот, внесен до 16:00 ч. на 01.09.2016 г. в касата на училището /до 16:00 ч. на 08.09.2016 г. за втори търг/ или по банков път на горепосочената банкова сметка.

За справки и информация тел.: 06551 / 21 07

Дата на публикуване: 23.08.2016г.


 СОУ  “ЕВЛОГИ  ГЕОРГИЕВ “                  

1гр. Тръстеник , общ. Д. Митрополия, обл. Плевен, ул.”Ф.Александров” 14

тел,факс: 06551 / 21 07, e-mail: soutrastenik@abv.bg

ОБЯВА

 На основание Решение № 592 от 28.02.2014 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед РД 16-564/01.07.2014 год. на Директора на СОУ „Евлоги Георгиев“- гр. Тръстеник за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

  1. СОУ „Евлоги Георгиев“-гр.Тръстеник обявява публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 (двадесет) години на училищна земеделска земя от Общински поземлен фонд с НТП „лозе“ и обща площ 29.028 дкапо Картата на възстановена собственост (КВС) на гр.Тръстеник, представляваща: ПИ №010002, подробно описан в конкурсната документация.

  2. Конкурсът ще се проведе на 22.07.2014год. от 10,00 часа в дирекцията на училището.

Начална конкурсна цена (НКЦ) е в размер на 1741,68 лв.(хиляда седемстотин четиредесет и един лева и шестдесет и осем ст.) крайна цена.

            Стойност на тръжната документация – 30 лв. без ДДС или 36,00 лв. с включен ДДС.

            Документацията за участие се получава до 16.00 ч. на 21.07.2014 г. в стая ЗАС на СОУ „Евлоги Георгиев“, след представяне на документ за внесена сума за закупуването йв касата в СОУ „Евлоги Георгиев“ или по банкова сметка на СОУ „Евлоги Георгиев“ гр.Тръстеник:

            „Интернешънъл Асет Банк“ АД

            BG44IABG74733110001800

            BIC: IABGBGSF

           Депозит за участие – в размер на 174,10 лв.(сто седемдесет и четири лева и десет стотинки) (10 % от НКЦ), на касата в СОУ „Евлоги Георгиев“ или по банкова сметка на СОУ „Евлоги Георгиев“ гр.Тръстеник:

„Интернешънъл Асет Банк АД

BG44IABG74733110001800

BIC: IABGBGSF

При неявяване на кандидати повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 29.07.2014 год. в същият час и при същите условия, като срока за закупуване на документацията и внасяне на депозит за участие е до 16.00 часа на 28.07.2014 година.

                        За справки и информация тел.065512203, или на интернет адрес soutrastenik@abv.bg

Публикувано на 07 юни2014г.

 ОБЯВА – Оттеглена със заповед


СОУ „Евлоги Георгиев”, гр. Тръстеник обявява публична покана по реда на глава Осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:

„Доставка на маркирано дизелово гориво за нуждите на СОУ „Евлоги Георгиев”, гр. Тръстеник.”

Пакет документи за изтегляне.

Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 15.10.2013г. в Деловодството.

Дата и място за отваряне на офертите – 16.10.2013 г. – 13.30 ч. в дирекцията.

За справки и информация тел. 06551/2203.


07 октомври 2013 г.  

 

Нова обява

Пакет документи за изтегляне.

 


08 октомври 2013 г.  

 

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.