"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

История

ИСТОРИЯ

 

Първото училище в с. Марашки Тръстеник / днес гр. Тръстеник / е открито през 1846 г. Първият учител е Анко Хаджи Гачев, а кмет на селото е Коно Истемирев.Училището се помещава в малка сграда до църквата, заедно с общината.

През 60-те години на ХІХ век се изгражда масивна черква „Успение Пресвета Богородица“ и училището се премества в килията към църквата. В преписки към богослужебни книги се чете името на учителя Вельо Ненов / 1867 г / от с. Видраре Софийско, а през 1868 г. – учител е даскал Апостолов.

В две други преписки се съобщава, че през 1870-1871 г. в Тръстеник учителства Въло Донов от село Долни Дъбник. Определена представа за развитието на учебното дело в Тръстеник ни дава една дописка до вестник „Турция“ от 1872 г., В която се посочва, че „Българите от това село са достойни за похвала, защото правят всичките си възможни усилия да просветат себе си и да изучат децата си. „През 1872 г. учител е Иван от Крушовица, на когото общината плаща заплата 1000 гроша годишно. През същата година в селището има две училища.

През 1896 г. се построява сграда за общината, но в него се настанява първоначално училище „Евлоги Георгиев“. Сградата е с четири класни стаи и канцелария. Броят на учениците непрекъснато се увеличава, затова същата година започва строеж на голяма училищна сграда с осем класни стаи и две канцеларии. Сградата е завършена през 1897 година и в нея се настаняват учениците от началното училище. В сградата на началното училище се настанява откритата прогимназия „Княз Борис“.

До 1920 година прогимназията е районна и в нея се учат ученици от с. Ореховица, Славовица, Староселци, Подем, Комарево и др. Първите учители в прогимназията са Тома Георгиев, Цанко Кръстев и Вела Благоева.

Към прогимназията е изградено училищно настоятелство. Запазените отчети свидетелстват за активната му дейност и грижа за развитие на образованието в селището.

Към 1920 година е открито още едно първоначално училище – Св. Кирил и Методий, а през 1932 година и първоначално училище „Христо Ботев“.

На 10.01.1945 година с Наредба – Закон на Министерството на народното просвещение е открита непълна гимназия, която носи името на загиналия местен антифашист „Никола Пенков Доровски“. С постановление № 703 от 23.08.1952 год. непълната гимназия е преобразувана в пълно средно смесено училище.

От 1947 година с активното съдействие на цялото население започва строеж на нова сграда. От 1950 г. до сега учебните занятия се водят в нея.

Като вид училище гимназията е от типа на единните. Още от откриването й към нея са паралелките от първи до осми клас от начално училище „Евлоги Георгиев“ и прогимназия „Княз Борис“.
През 1971 година към СПУ „Н. П. Доровски“ са присъединени и двете начални училища-Христо Ботев и Св. Кирил и Методий.

През 1966 година с указ № 439 на Народното събрание СПУ „Н. П. Доровски“ е наградено с орден „Кирил и Методий“ І степен по случай 120 години от основаването му и 20 години от откриването на гимназията.

С решение № 27 от 26.02.1992 година на Общински съвет гр. Долна Митрополия името на училището е променено на СОУ „Евлоги Георгиев“.
През 1995 година е разкрита паралелка с разширено изучаване на музика в начален курс, а през 2002 в ІХ клас се приема първият випуск профилирана подготовка с профил „Технологичен“.

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г.,  Средно общообразователно училище “Евлоги Георгиев”  продължава дейността си като Средно училище “Евлоги Георгиев”. Това обстоятелство е определено в Раздел II, чл. 38 и § 8 в Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО.

Съгласно  § 24 от ЗПУО, учениците, които през учебната 2016/2017 г. постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017/2018 г., учебната 2018/2019 г. и учебната 2019/2020 г. постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020/2021 г. постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.

 

Директори от основаването на гимназията до днес:

 1. Кръстьо Пешев Иванов

 2.  Адриана д-р Михайлова

 3. Велико Николов Доровски

 4. Йото Сейков Георгиев

 5. Павел Павлов Пейчев

 6. Илия Георгиев Орлов

 7. Крум Георгиев Йорданов

 8. Пъто Николов Караджов

 9. Виргиния Филипова Георгиева

 10. Димитър Стефанов Киряков

 11. Екатерина Цветанова Ангелова

 12. Малинка Христова Хараламбиева

 13. Валентина Йорданова Велкова

170 години училище в град Тръстеник

 Доклад на директора на СУ „Евлоги Георгиев“

Презентация за 170 години училище в град Тръстеник

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.