"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Образователни услуги и образци на документи

Образователни услуги и образци на документи

Издаване на диплома за средно образование 
Валидиране
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование 
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) 
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Приемане и преместване

Коментарите са затворени.