"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

ДЗИ

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Важни инструкции за явяване на ДЗИ

 • Какви документи трябва да представя, за да се явя на матура?

 • Какви помощни материали мога да използвам по време на изпита?

 • Какви материали трябва да получа от квесторите?

 • Какви са начините за обозначение на верните отговори?

 • Какви задължения и права имам, като зрелостник?

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

 • Заема определеното му работно място 15 (петнайсет) минути преди началото на изпита;

 • Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;

 • Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;

 • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;

 • Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

 • Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

 • Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;

 • Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

 • Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;

 • В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”;

 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;

 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;

 • Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

 • Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;

 • Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;

 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

 • Не подсказва и не преписва;

 • В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;

 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;

 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.


  График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2021/2022 г. и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г.

  Вид дейност

  Срок

  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

  26-27 май 2022 г., вкл.

  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за полагане на изпити за проверка на способностите.

  До 10 юни 2022 г., вкл.

  Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

  До 10 юни 2022 г., вкл.

  Провеждане на Национално външно оценяване:

  • Български език и литература

  • Математика

  • Чужд език /по желание на ученика/

  14 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

  16 юни 2022 г. начало 10:00 ч.

  17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

  Провеждане на изпити за проверка на способностите:

  • изобразително изкуство

  • музика

  • спорт

  21 юни 2022 г.

  22 юни 2022 г.

  23-24 юни 2022 г.

  Обявяване на резултатите от НВО.

  До 28 юни 2022 г., вкл.

  Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

  До 28 юни 2021 г., вкл.

  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г.

  05-07 юли 2022 г., вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

  До 12 юли 2022 г., вкл.

  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

  13-15 юли 2022 г., вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

  До 20 юли 2022 г., вкл.

  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

  21-22 юли 2022 г., вкл.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

  25 юли 2022 г.

  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

  26 -27 юли 2022 г., вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

  29 юли 2022 г.

  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

  01-02 август 2022 г., вкл.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

  До 03 август 2022 г.

  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

  Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.

  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

  До 14 септември 2022 г., вкл.

  Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

  PDF icon Инструктаж ученик НВО 2022

Коментарите са затворени.