"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Документи

2022/2023 година

Стратегия 2020-2024 година

Годишен план за дейността на училището  и план на педагогическия съвет

Правилник за дейността на училището

План за квалификация на педагогическите кадри и правила

План на комисията по безопасност на  движението

План на комисията за здравословни и безопасни условия на труд 

Правилник за осигуряване на  безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Годишен план  по изпълнение на координационен механизъм запротиводействие  на тормоза и насилието

Годишна учебна програма за организация на ЦОУД

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и план

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Организация на учебния ден

Училищни учебни  планове

Мерки за повишаване на качеството

Програма за приобщаващото образование

Училищен спортен календар

 

 

 


Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.