„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Документи

2021/2022 година

Стратегия 2020-2024 година

Годишен план за дейността на училището 

Правилник за дейността на училището

План за квалификация на педагогическите кадри и правила

План на комисията по безопасност на  движението

План на комисията за здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ

План на педагогическия съвет

Годишен план  по изпълнение на координационен механизъм

Годишна учебна програма за организация на ЦОУД

График БАКП

График БДП

Етичен кодекс

Мерки за повишаване на качеството

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Програма за приобщаващото образование

Училищни учебни  планове

 Програми на избираеми учебни часове

Индивидуален учебен план

Седмична програма 1. – 12. клас  за първи учебен срок

 Седмична програма на групи ЦДО за първи учебен срок

График на учебното време

График на часовете по спортни дейности  – Лазаров

График на часовете по спортни дейности за първи срок – Миленов

График на часовете по спортни дейности за втори срок – Миленов

График за класни и контролни работи за първи срок

График логопед II учебен срок

График психолог II учебен срок

График консултации II учебен срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на ЗУД

График ЧСД II учебен срок

График приемен час на учителите

График дежурство II учебен срок

Програма по гражданско,  здравно, екологично и интеркултурно образование

 

 

 


Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.