„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Документи

2020/2021 година

Стратегия 2020-2021 година

Правилник за дейността на училището

Училищни учебни планове, индивидуални учебни планове

Училищен учебен план за 11а

Училищен учебен план за 11б

Годишен план за дейността на училището 

График БАКП

График БДП

Етичен кодекс

Информация за организация на учебния ден

План БДП

План за действие в условия на епидеомиологична обстановка

Правилник за пропусквателния режим

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за приобщаващото образование

Мерки за  повишаване  качеството на образованието

Програма за  предоставяне на равни възможности и за приобщаване  на деца и  учениците от уезвимите групи

Годишен план – координационен механизъм

График на консултациите

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищната документация

График за провеждане на ДЧ по ФВС

График приемен час на учителите

График ФУЧ

2019/2020 година

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план 

План на комисията по БДП

План квалификация и правила

Годишен план по изпълнение на координационен механизъм

Информация за организация на учебния ден

Етичен кодекс на училищната общност. План на комисията по колегиална етика

График класни и контролни работи

График на консултациите

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищната документация

График за провеждане на ДЧ по ФВС

График приемен час на учителите

ИУЧ  и ЗИП

Протокол на педагогически съвет за иновативно училище


Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.