„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“ Евлоги Георгиев

Документи

2020/2021 година

Стратегия 2020-2021 година

Правилник за дейността на училището

Училищни учебни планове, индивидуални учебни планове

БДП – план-програма за действие за 2021 година   

Училищен учебен план за 11а

Училищен учебен план за 11б

Годишен план за дейността на училището 

График БАКП

График БДП

Етичен кодекс

Информация за организация на учебния ден

План БДП

План за действие в условия на епидеомиологична обстановка

Правилник за пропусквателния режим

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за приобщаващото образование

Мерки за  повишаване  качеството на образованието

Програма за  предоставяне на равни възможности и за приобщаване  на деца и  учениците от уезвимите групи

Годишен план – координационен механизъм

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищната документация II срок

График за провеждане на ДЧ по ФВС  II срок

График ФУЧ II срок

График по подкрепа за успех

График на дежурство II срок

График ЦДО за консултиране на родители, ученици и водене на училищната документация  II срок

График за  допълнителна работа в начален етап II срок

График консултиране II срок

График приемен час на учителите II срок

График класни и контролни работи II срок

 

 


Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.