"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Документи

2023/2024 година

Стратегия 2023-2028 година

Годишен план за дейността на училището  

Годишен план  по изпълнение на координационен механизъм за противодействие  на тормоза и насилието

Годишна учебна програма за организация на ЦОУД

Правилник  за пропускателния режим

Вътрешни правила за пропускателния режим

План за квалификационна дейност

Правилник за вътрешен трудов ред

Училищни учебни  планове – I-IV клас

Училищни учебни  планове-V-VII клас

Училищни учебни  планове -VIII-XII клас

Училищни учебни планове за професия- VIII, IX, X,клас

Индивидуални учебни планове

Правилник за дейността на училището

Правила за работа с електронен дневник

Годишен спортен календар

Етичен кодекс

 

2022/2023 година

Стратегия 2020-2024 година

Годишен план за дейността на училището  и план на педагогическия съвет

Правилник за дейността на училището

План за квалификация на педагогическите кадри и правила

План на комисията по безопасност на  движението

План на комисията за здравословни и безопасни условия на труд 

Правилник за осигуряване на  безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Годишен план  по изпълнение на координационен механизъм за противодействие  на тормоза и насилието

Годишна учебна програма за организация на ЦОУД

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация и план

Правилник за пропускателния режим

Етичен кодекс

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Организация на учебния ден

Училищни учебни  планове

Училищен учебен план  на Йордан

Училищен учебен план  на Дилян

Училищен учебен план  на Алин

Мерки за повишаване на качеството

Програма за приобщаващото образование

Училищен спортен календар

Документи в случай на тормоз и насилие

 

Механизъм за противодействие на тормоза

Процедура за подаване и разглеждане на предложения и жалби

 Правила за действие в случай на тормоз и насилие

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Методически насоки

 


Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.