"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Проекти

Проекти

ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

През учебната 2022/2023 година Средно училище „Евлоги Георгиев“ спечели ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“ по  Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“. Участват  5 ученици от X б клас, обучаващи се в специалност: “Трайни насаждения”, професия “ Техник – растениевъд.

Проектът цели повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Предвижда се подкрепа за практическо обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка, чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 часа при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под ръководството на наставник.

СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник обл. Плевен участва в изнесените практики с учениците от 10 б клас и ръководители Детелина Вълева и Весела Илиева. Учениците се включват в ремонт на двигател на трактор, сеялка за пролетни култури, смяна на дозатори на пръскачка и др. Те придобиват практически умения във фирма „Агросервиз Контракт“ ЕООД, усвояват начините за експлоатация и обслужване на земеделска техника.

Дата на публикуване: 1.03.2023 г.

Училището работи по  следните програми и проекти:

„Квалификации на педагогическите специалисти“

„Иновативно училище“

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование “Подкрепа за успех“

 НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

НП „Отново заедно“

НП „Иновации в действие“

 НП „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко(чай), включително млечнокисели продукти на всеки ученик  в 1-4 клас и подготвителните групи

Осигуряване на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС  №129/11.07.2000г.

Имаме сформирани групи за занимания по интереси за приобщаващо образование – 10 групи

Проект ЦОИДУЕМ – 3 групи

Кандидатстваме по следните проекти:

НП „Отново заедно“

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

За  модул „Изкуства“ – фанфарен оркестър  – външен ръководител

За  модул „Спорт“ – отбор „Баскетбол“- търсим  външен ръководител

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“  – модул подкрепа на целодневното обучение – 5 – 7 клас

Коментарите са затворени.