"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Проекти

Проекти

Училището работи по  следните програми и проекти:

„Квалификации на педагогическите специалисти“

„Иновативно училище“

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование “Подкрепа за успех“

 НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

НП „Отново заедно“

НП „Иновации в действие“

 НП „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко(чай), включително млечнокисели продукти на всеки ученик  в 1-4 клас и подготвителните групи

Осигуряване на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС  №129/11.07.2000г.

Имаме сформирани групи за занимания по интереси за приобщаващо образование – 10 групи

Проект ЦОИДУЕМ – 3 групи

Кандидатстваме по следните проекти:

НП „Отново заедно“

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

За  модул „Изкуства“ – фанфарен оркестър  – външен ръководител

За  модул „Спорт“ – отбор „Баскетбол“- търсим  външен ръководител

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“  – модул подкрепа на целодневното обучение – 5 – 7 клас

Коментарите са затворени.