"Знанието само по себе си е сила." "Човек може толкова, колкото знае." - Френсис Бейкън

Самостоятелна форма

  Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна  форма на обучение

за учебната 2023/2024г

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището. Ученици, които следва да се обучават  в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

Заявление за записване в СФО-2023-2024г.

Правила за определяне на на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите в СФО

Заповед

 График за изпити-СФО-сесия м. Януари-Февруари 2024г. 

 График за изпити-СФО-сесия м. Юни- Юли 2024г.

 График за приравнителни изпити -СФО м. Август – Септември 2024г.

        

Коментарите са затворени.